Terms of service

ODDIEL 1 - PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Súhlasom s týmito Zmluvnými podmienkami prezentujete, že ste aspoň vo vašom štáte alebo provincii pobytu, alebo že ste vo vašom štáte alebo provincii pobytu plnoletý, a dali ste nám súhlas, aby ste umožnili niektorej z vašich maloletých nezaopatrených osôb používať túto stránku.

Naše produkty nesmiete používať na žiadny nezákonný alebo neoprávnený účel, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy alebo akýkoľvek kód deštruktívneho charakteru.

Porušenie alebo porušenie akýchkoľvek Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.

ODDIEL 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť doručenie komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek.

Chápete, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a zahŕňajú (a) prenosy cez rôzne siete; a b zmeny tak, aby zodpovedali a prispôsobili sa technickým požiadavkám na pripojenie sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať akúkoľvek časť Služby, používať Službu alebo prístup k Službe alebo akýkoľvek kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje, bez výslovného písomného súhlasu nás.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a tieto Podmienky sa týmto podmienkam nepremedzujú ani inak neovplyvnia.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaná len pre všeobecné informácie a nemali by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre rozhodovanie bez konzultácie primárne, presnejšie, presnejšie alebo včasnejšie zdroje informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie, nutne, nie je aktuálna a je poskytovaná len pre vašu referenciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto stránky, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našich stránkach.

ODDIEL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CENY

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo prerušiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo jej obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.

Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za žiadnu zmenu, zmenu, pozastavenie alebo prerušenie služby.

ODDIEL 5 - VÝROBKY ALEBO SLUŽBY (ak je to uplatniteľné)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výhradne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvá a podliehajú vráteniu alebo výmene len v súlade s našimi Zásadami vrátenia tovaru.

Vynaložili sme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb a obrázkov našich produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby vášho počítačového monitora bude presné.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografický región alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky opisy cien produktov alebo produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, na základe vlastného uváženia nás. Vyhradzujeme si právo ukončiť akýkoľvek produkt v akomkoľvekČas. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby na tejto stránke je neplatná, ak je zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu zakúpeného alebo získaného vašimi spoločnosťami splní vaše očakávania, alebo že akékoľvek chyby v službe budú opravené.

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ O ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú si u nás umiestňujete. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané tým istým zákazníckym účtom alebo pod tým istým zákazníckym účtom, tou istou kreditnou kartou alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť informovať kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla poskytnutého v čase objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho vlastného úsudku, sa zdajú byť umiestnené predajcami, predajcami alebo distribútormi.

Súhlasíte s tým, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete okamžite aktualizovať svoj účet a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov uplynutia platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať.

Podrobnejšie informácie nájdete v našich pravidlách vrátenia tovaru.

ODDIEL 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemonitorovať ani nemáme žiadnu kontrolu ani vstup.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek súhlasu. Nebudeme mať žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo v súvislosti s ť ich používaním.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je úplne na vlastné riziko a uváženia a mali by ste zabezpečiť, aby ste boli oboznámení s podmienkami, za ktorých nástroje poskytuje príslušný poskytovateľ (poskytovatelia) tretích strán, a aby ste ich schválili.

V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie a/alebo služby tiež podliehajú týmto Zmluvným podmienkam.

ODDIEL 8 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami spojené. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadne materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretej strany a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované tretej strane.

ODDIEL 9 – PRIPOMIENKY POUŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODANIA

Ak na našu žiadosť odošlete určité konkrétne príspevky (napríklad prihlášky do súťaže) alebo bez žiadosti od nás, pošlete vám kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo iným spôsobom (súhrnne "komentáre"), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať na akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám pošlete. Sme a nebudeme mať žiadnu povinnosť(1) zachovať akékoľvek pripomienky dôverne; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) reagovať na akékoľvek pripomienky.

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa nášho vlastného uváženia určíme, nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje akékoľvek duševné vlastníctvo strany alebo tieto Zmluvné podmienky.

Súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebudú porušovať žiadne práva žiadnej tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iného osobného alebo vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebudú obsahovať urážlivé alebo inak nezákonné, urážlivé alebo obscénne materiály, ani obsahovať počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek pripomienky, ktoré urobíte, a za ich presnosť. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek pripomienky, ktoré ste zaslali vy alebo akákoľvek tretia strana.

ODDIEL 10 - OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše odoslanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše Zásady ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OPOMENUTIA

Príležitostne môžu byť na našich stránkach alebo v službe informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za prepravu produktov, prepravných časov a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke kedykoľvek nepresné bez predchádzajúceho upozornenia (a to aj po tom, ako ste odoslali objednávku).

Neväzme sa na aktualizáciu, zmenu alebo objasnenie informácií v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom. Žiadna zadaná aktualizácia alebo dátum obnovenia použitý v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by sa nemala brať na označenie, že všetky informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli zmenené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) požadovať iných, aby vykonali alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek protiprávnych činoch; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne vyhlášky; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; e obťažovať, zneužívať, urážať, uškodiť, ohovárať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý bude mať vplyv na funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) na spam, hlien, pharm, zámienku, pavúk, crawl, alebo škrabanie; j na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky za to, že porušuje akékoľvek zakázané použitie.

ODDIEL 13 - ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, nepredáme ani nezaručujeme, že vaše používanie našich služieb bude neprerušovanévčas, bezpečné alebo bez chýb.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať z používania služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu odstrániť na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše používanie alebo neschopnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli dodané prostredníctvom služby, sú (s výnimkou prípadov výslovne uvedených nami) poskytované "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" pre vaše používanie, bez akéhokoľvek vyhlásenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušovania práv.

Ainayoga.nesmie v žiadnom prípade prevádzkované spoločnosťou DH Studies, s.r.o. našimi riaditeľmi, úradníkmi, zamestnancami, pridruženými spoločnosťami, zástupcami, dodávateľmi, stážistami, dodávateľmi, poskytovateľmi služieb alebo poskytovateľmi licencií, sú zodpovední za akékoľvek zranenia, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, osobitné alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia, ušlých ziskov, ušlých ziskov, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd , či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z vášho používania akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo za akékoľvek iné nároky súvisiace akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí akéhokoľvek obsahu, alebo akejkoľvek straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejnené, prenášané alebo inak sprístupnené prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že boli informované o ich možnosti. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody v týchto štátoch alebo jurisdikciách, naša zodpovednosť je obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, bránite a budete držať neškodného Ainayoga.store, prevádzkované spoločnosťou DH Studies, s.r.o. a naším materským spoločnosťou, dcérskymi spoločnosťami, pridruženými spoločnosťami, partnermi, úradníci, riaditelia, zástupcovia, dodávatelia, poskytovatelia služieb, poskytovatelia služieb, subdodávatelia, dodávatelia, stážisti a zamestnanci, neškodné z akéhokoľvek nároku alebo dopytu, vrátane primeraných poplatkov, ktoré vykonala akákoľvek tretia strana v dôsledku alebo vyplývajúce z vášho porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú, odkazom alebo vašim porušením akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 - ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok považuje za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, takéto ustanovenie je napriek tomu vykonateľné v plnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nevykonateľná časť sa považuje za oddelenú od týchto Zmluvných podmienok, takéto rozhodnutie nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek iných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 - UKONČENIE ZMLUVY

Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, pretrvajú ukončenie tejto dohody na všetky účely.

Tieto Zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ a kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť oznámením, že už nechcete používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak v našom vlastnom rozsudku zlyháte alebo máme podozrenie, že ste nedodržal žiadnu zmluvu alebo poskytnutie týchto Zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a budete aj naďalej zodpovední za všetky splatné sumy do dátumu ukončenia vrátane dátumu ukončenia; a/alebo vám môže zaprieťprístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA

Neuplatnenie alebo výkon akéhokoľvek práva alebo poskytnutia týchto Zmluvných podmienok nepredstavuje vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto Zmluvné podmienky a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú celú zmluvu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, ktoré nahrádza akékoľvek predchádzajúce alebo zmluvné dohody, oznámenia a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nielen, okrem iného , akékoľvek predchádzajúce verzie Zmluvných podmienok).

Akékoľvek nejasnosti pri výklade týchto Zmluvných podmienok sa nebudú vykladať voči redakčnej strane.

V prípade akéhokoľvek rozporu má prednosť anglická verzia tejto zmluvy.

ODDIEL 18 - ZMENY PODMIENOK SLUŽBY

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek pozrieť najnovšiu verziu Zmluvných podmienok.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejnením aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať naše webové stránky, či nie sú potrebné zmeny. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na našu webovú stránku alebo službu po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje súhlas s týmito zmenami.

ODDIEL 19 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok by nám mali byť zaslané na info@ainayoga.store .

Ainayoga.store je právne vo vlastníctve DH Studies, s.r.o. so sídlom na Slovensku, EÚ.